Home
Site-info & copyright
Instellingen veranderen (setup)
Cookies
Klik hier om EXIF informatie bij de foto's te zien.
Aalscholver
Baardmannetje
Bergeend
Bladkoning
Blauwborst
Blauwe kiekendief
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Boomklever
Boomkruiper
Bosuil
Braamsluiper
Brandgans
Brilduiker
Bruine kiekendief
Buizerd
Dodaars
Eider
Ekster
Fazant
Fitis
Fuut
Gaai
Goudhaan
Goudvink
Grasmus
Graspieper
Grauwe gans
Groene specht
Groenling
Groenpootruiter
Grote bonte specht
Grote Canadese Gans
Grote gele kwikstaart
Grote mantelmeeuw
Grote stern
Grote zaagbek
Grote zilverreiger
Grutto
Halsbandparkiet
Heggenmus
Houtduif
Huismus
IJsvogel
Indische gans
Kanoet
Kauw
Kievit
Kip
Kleine karekiet
Kleine mantelmeeuw
Kleine strandloper
Kleine zilverreiger
Kluut
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Kokmeeuw
Kolgans
Koolmees
Koperwiek
Krakeend
Krombekstrandloper
Krooneend
Kuifeend
Lepelaar
Meerkoet
Merel
Middelste Jager
Nachtegaal
Nijlgans
Oeverloper
Oeverzwaluw
Ooievaar
Paapje
Paarse strandloper
Pauw
Pijlstaart
Pimpelmees
Purperreiger
Putter
Ransuil
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Roodborst
Roodborsttapuit
Rosse grutto
Rotgans
Scholekster
Sijs
Slobeend
Smient
Soepeend en gans
Spreeuw
Staartmees
Stadsduif
Steenloper
Steenuil
Tafeleend
Tapuit
Tjiftjaf
Torenvalk
Tureluur
Turkse tortel
Vink
Visarend
Visdief
Vuurgoudhaan
Waterhoen
Watersnip
Wilde eend
Winterkoning
Wintertaling
Witte kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zeekoet
Zilvermeeuw
Zwarte kraai
Zwarte ruiter
Zwarte stern
Zwartkop
Ringen van kleine zangvogels

_